آموزشگاه زبان های خارجی دمان Deman institute

دوره بحث آزاد

 Free Discussion

موسسه زبان دمان برای ارتقای هرچه بیشتر دانشجویان زبان انگلیسی در آموزشگاه و سایت خود دوره های بحث آزاد Free Discussion را برگزار می نماید. دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی به صورت فشرده می توانند بازدهی چندین برابری کلاس های عادی را از نظر بهبود مهارت Speaking انگلیسی و هم چنین توانایی برقرای ارتباط با افراد دیگر حاصل نمایند. اهمیت این دوره ها و هم چنین مهارت اساتید ما ، موسسه زبان دمان را جزو بهترین آموزشگاه های زبان انگلیسی درایران قرار داده است که اقدام به برگزاری کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی  می کنند.  اما از فواید دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بهبود باور نکردنی مهارت speaking انگلیسی
  • افزایش شرکت دانشجویان در بحث ها و فعالیت های کلاس
  • قرارگیری هر چه بیشتر دانشجویان در فضای واقعی زبان انگلیسی و استفاده هر جه بیشتر از زبان